Ing. Anna Mičianová rod. Niníková

starosta2011

Narodila sa 29.10.1962 v Žiline. Vo funkcii starostu obce Rudina pôsobí od 27.12.2010 

  • Základná škola: Rudina
  • Stredná škola: Poľnohospodárska technická škola v Žiline
  • Vysoká škola: Vysoká škola záhradnícka v Lednici na Moravě

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejná . Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Je štatutárnym orgánom obce.

Starosta rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy…

Starosta si určuje zástupcu, spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.