Profil verejného obstarávateľa

Obec Rudina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Rudina
Sídlo: Rudina 442, Rudina, 023 31
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mičianová
IČO: 00314251
DIČ: 2020553227

1 09c1add4c0 b67b33b7f4