Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. … zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

Zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2018 - 2022

Poslanci:

 • Ing. Ján Garbier
 • František Hruška
 • PhDr. Marián Hutyra
 • Ing. Mariana Janáčiková
 • Vladimír Kohút
 • Ľubomír Mičian  – do 14.01.2021
 • Peter Bača  – od 18.01.2021
 • Bc.Viera Štefanková
 • Ing. Jozef Turianik
 • Ing. Marián Turianik

Zástupca starostu:

 • František Hruška

Kontrolór obce:

 • Ing. Stanislav Jančiga – do 28.02.2021
 • Mgr. Lucia Gavláková – od 01.03.2021

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. ústavný zákon  o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Predseda komisie : Ing. Jozef Turianik

členovia komisie : František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, Vladimír Kohút, Ing. Mariana Janáčiková


Finančná komisia:

Predseda komisie : Ing. Ján Garbier

členovia komisie : Ing. Mariana Janáčiková, PhDr. Marián Hutyra


Sociálna komisia:

Predseda komisie: Bc. Viera Štefanková

členovia komisie : Janka Žáková, Zuzana Garbierová


Komisia športu a kultúry:

Predseda komisie : Ľubomír Mičian – do 14.01.2021 

Peter Bača – od 18.01.2021 

členovia komisie : Ing. Štefan Hulka – Gabriela Klabíková od 30.03.2021, 

Pavol Mičian


Stavebná komisia a verejného poriadku:

Predseda: Ing. Jozef Turianik

členovia komisie : Ing. Miroslav Bičanovský, Zuzana Urbanková


Komisia životného prostredia:

Predseda : Ing. Marián Turianik

členovia komisie: František Hruška, Ľubomír Mičian – do 14.01.2021

Peter Bača – od 22.02.2021


Komisia pre vybavovanie sťažností:

Ing. Ján Garbier, Ing. Jozef Turianik, Bc. Viera Štefankov 

 

1 09c1add4c0 b67b33b7f4