1 0cfe288aaa dokumenty_rudina/Povinne-zverejnovane-dokumenty/Zamery/2018 eb0aa9c90b
Home / 2018
IkonaMenoDátum
ThumbZverejnenie-zameru-obce-predaja-nehnutelneho-majetku-vo-vlastnictve-obce-z-dovodov-hodnych-osobitneho-zretela.pdf

Open | Download | Copy Link
27. júna 2018
ThumbZamer-obce-predaj-nehnutelneho-majetku-vo-vlastnictve-obce-z-dovodov-hodnych-osobitneho-zretela.pdf

Open | Download | Copy Link
20. júla 2018
ThumbZamer-obce-osobitny-zretel-Dodatok-c_-2-k-Zmluve-o-prenajme-a-prevadzkovani-verejneho-vodovodu-Zadky.pdf

Open | Download | Copy Link
21. marca 2018
ThumbPriloha-mapa.pdf

Open | Download | Copy Link
20. júla 2018

4